​✔️  God behandling

​✔️  Mange års erfaring

​✔️  Tryghed hos tandlægerne

​✔️  Hyggelige omgivelser

​Privatlivspolitik for patienter hos Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler

Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup behandler,

bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger

om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale

relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar

mv.).

Formål

Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• Undersøgelse, diagnostik og behandling af dig

• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

• Afregningsformål

• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning,

databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o Dokumentationspligt

2

o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk

hjemmel for behandlingen

o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,

herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer

og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning

af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer

og elektroniske kommunikationssystemer

o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer

og myndigheder

o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed

Når Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du

personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til Tandlægerne

Tingsgaard og Mikkelstrup. Konsekvensen af ikke at give Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup

personoplysningerne vil være, at Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup ikke kan varetage

formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle

dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse,

henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende

oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af

dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

• Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn

til et aktuelt behandlingsforløb

• Der videregives oplysninger til andre myndigheder Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles

Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang,

at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger

• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen

er sendt.

• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne

3

• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives

oplysninger til de regionale afregningskontorer

• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen

via receptserveren

• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige

personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d),

mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens

artikel 9(2)(c) og (h).

• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige

patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om

sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens

kap. 9.

• Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives

efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.

• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens

vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.

• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til

regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og

sundhedsloven.

• Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens

kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt

kap. 3.

• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens

§§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser

m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

• Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes

til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens

kap. 9.

• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke,

jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke

efter reglerne i sundhedslovens § 43.

• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende,

afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter

reglerne i sundhedslovens § 45.

4

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke,

har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke

behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup databehandlere,

som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup.

Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup databehandlere er p.t.

• Plandent

Opbevaringsperiode

Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov

for at varetage de overfor angivne formål. Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup har dog i

henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste

tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup er nødsaget

til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller

erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger,

retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få

begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af

personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af

dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup på tlf 58

19 41 20.

Adresseoplysninger på klinikken:

Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup

Vestergade 1, 4230 Skælskør

Danmark

Dato: 28.04.2018

​Bestil en tid

Du er mere end velkommen til at bestille en tid til konsultation hos din tandlæge. Du kan ringe til os på telefon: 58 19 41 20 eller ved at skrive til os på e-mail: info@kajepleje.dk.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt klinikken

Tandlægerne Isabel Tingsgaard og Elena Mikkelstrup

CVR: 20298146

Vestergade 1-3
​4230 Skælskør

➔  Find på kort​

Telefon:

➔  58 19 41 20

​E-mail:

➔  info@kajepleje.dk

Om klinikken

Vi har indrettet os i den charmerende ”Gamle Dampmølle” på kajen ved Skælskør Havn – hyggeligt og smukt. 

6 moderne klinikker er indrettet i den fredede ”Dampmølle”.

Klinikkerne har topmoderne udstyr, og vi bruger Cad Cam teknik til fremstilling af kroner og broer. Det betyder f.eks., at du kan få lavet en porcelænskrone på 1 ½ time.